12 mei 2017: KNHG Voorjaarscongres ‘Nieuwe staat, nieuwe burgers?’

12 mei 2017: KNHG Voorjaarscongres ‘Nieuwe staat, nieuwe burgers?’

Burgerschap in de Lage Landen 1750-1850

Georganiseerd door het KNHG in samenwerking met de projectgroepen ‘The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848’ (Leiden) en ‘Managing the crisis? The resilience of local networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period’ (Huygens ING / Antwerpen).

Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam. Aanmelden via: info@knhg.nl.

De decennia aan weerszijden van 1800 vormen in de geschiedenis van Nederland en België onmiskenbaar een periode van grote politiek-maatschappelijke transformaties. In historisch onderzoek staan doorgaans vooral deze veranderingen centraal. Het KNHG-voorjaarscongres van 2017 biedt tegenwicht aan deze gerichtheid op verandering juist op een terrein waarop deze als zeer vanzelfsprekend wordt gezien: burgerschap. Van burgerschap wordt algemeen aangenomen dat het in de decennia rond 1800 een transitie doormaakte van stadsburgerschap naar staatsburgerschap. Dit congres werpt de vraag op of hier wel sprake was van een zero-sum game: bleven in de negentiende eeuw niet ook oudere, lokale en regionale vormen van burgerschap bestaan, en omgekeerd, was burgerschap in de achttiende eeuw wel altijd zo lokaal gericht?
De sprekers presenteren onderzoek naar continuïteiten in burgerschapspraktijken. Zij kijken daarbij steeds naar zowel het Noorden als naar het Zuiden. De transnationaal vergelijkende en diachrone benadering van dit congres vestigt de aandacht op burgerinitiatieven die bestand bleken tegen staatsomwentelingen, economische malaise en de veranderende betekenis van politiek-juridisch burgerschap.

Conceptprogramma
10.00 Inloop
10.30 Judith Pollmann en Henk te Velde (Leiden) – introductie op het congresthema
11.15 Jane Judge (Leuven) en Joris Oddens (Leiden) – Met de diepste hoogachting. Verzoekschriften van burgers aan de soeverein
12.00 Carolien Boender (Leiden) en Marjolein Schepers (Brussel) – Over de grenzen van de gemeenschap. Onderhandelingen over lokale belonging en stedelijk burgerschap in de Nederlanden, 1750-1850
12.45 Lunch
13.45 Brecht Deseure (Passau / Brussel) en Diederik Smit (Leiden) – De geest der provinciën. Regionale identificatie en gewestelijk particularisme
14.30 Lauren Lauret (Leiden) – Tot behoud van waardigheid. De stem van de burger in de hoogste colleges van staat
15.15 koffie
15.45 Hilde Greefs (Antwerpen) en Marjolein ‘t Hart (Huygens-ING / VU) – Zoet en zuur. Nieuwe staatsstructuren en de veerkracht van handelsnetwerken in Antwerpen en Rotterdam, 1795-1815.
16.30 Rondetafeldiscussie
17.30 Borrel

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear