Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG): vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478363, die wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur, of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is btw-plichtig en beschikt over de Anbi-status.

De vereniging bestaat uit gewone leden en ere-leden.

Gewone leden: natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die na aanmelding als zodanig zijn toegelaten. Voor minderjarigen geldt dat zij enkel lid kunnen zijn met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Gewone leden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:
– Reguliere leden mét toezending van het gedrukte tijdschrift
– Reguliere leden zonder toezending van het gedrukte tijdschrift
– Seniorleden (70+) mét toezending van het gedrukte tijdschrift
– Seniorleden (70+) zonder toezending van het gedrukte tijdschrift
– Jong KNHG leden en Studentleden mét toezending van het gedrukte tijdschrift
– Jong KNHG leden zonder toezending van het gedrukte tijdschrift
– Studenten (gratis, ingaande bij ingang nieuw college jaar t/m einde volgend kalenderjaar (max 15 maanden))

Ere-ledennatuurlijke personen die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de beoefening van de geschiedenis als zodanig op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap ten behoeve van haar leden.

Artikel 2 Doelstelling Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, de beroepsorganisatie van historici, komt op voor de belangen van het vak en verbindt historici door het houden van bijeenkomsten, het (doen) uitgeven van bijdragen met betrekking tot de geschiedenis, en door samen te werken met andere vergelijkbare organisaties.
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Lidmaatschap staat open voor alle geïnteresseerden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap

 • Het lidmaatschap komt tot stand door ‘aanmelding’. Aanmelding geschiedt schriftelijk, via het op de website van Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap geplaatste aanmeldformulier.
 • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 • De aanmelder ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Artikel 4 Voorwaarden lidmaatschap

Tot (volwaardig) lid van de vereniging worden leden toegelaten die:

 • De minimum leeftijd voor toelating hebben bereikt.
 • Toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers indien zij jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 5 Verplichtingen Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is gehouden zorg te dragen voor:

 • Het vier keer per jaar uitbrengen van BMGN – Low Countries Historical Research.
 • Het minimaal vier keer per jaar uitbrengen van een elektronische nieuwsbrief.
 • Het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten ten behoeve van leden en niet-leden.
 • Het oproepen tot een Algemene Ledenvergadering (minimaal een maal per jaar).
 • Het afleggen van verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering over de jaarstukken.
 • Tenminste drie keer per jaar een bestuursvergadering te houden.

Artikel 6 KNHG Congressen en evenementen

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap organiseert jaarlijks minimaal één congres en om het jaar de Historicidagen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Congressen en evenementen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.
 • Aanmeldingen geschieden door middel van een aanmeldformulier of via e-mail.
 • Een aanmelding is definitief na bevestiging door het KNHG en leidt tot betalingsverplichting.
 • Wanneer een deelnemer afziet van deelname dient men zich schriftelijk af te melden bij het KNHG.
 • In geval van een schriftelijk afmelding uiterlijk één week voor aanvang van het congres of evenement worden de reeds betaalde deelnamekosten binnen 30 dagen na de afmelding volledig gerestitueerd.
 • Voor afmeldingen korter dan een zeven dagen voor aanvang van het congres of evenement worden de reeds betaalde deelnamekosten niet gerestitueerd. (in geval van overmacht wordt in overleg met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap het bedrag geheel of gedeeltelijk gerestitueerd).

Artikel 7 Verplichtingen leden

De leden zijn gehouden:

 • Onderhavige algemene voorwaarden in acht te nemen.
 • De contributie tijdig te voldoen, evenals de eventuele extra kosten verbonden aan het bijwonen van bijeenkomsten.

Artikel 8 Contributie en betaling

 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap brengt een jaarlijkse bijdrage (contributie) in rekening voor een lidmaatschap. De contributie loopt per verenigingsjaar (van één januari t/m eenendertig december). De jaarlijkse bijdrage wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Er zijn verschillende categorieën leden, die elk een bijdrage van verschillende hoogte betalen. De leden dienen de contributie in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar te betalen. Zij worden daar van te voren over bericht.
 • Betaling geschiedt ofwel handmatig door het lid, ofwel via automatische incasso door Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
 • De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. In geval van handmatige betaling dient de verschuldigde contributie te worden overgemaakt op IBAN NL18INGB0000254321 t.n.v. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, onder vermelding van naam lid en contributie jaartal.
 • Indien een lid verzuimt de contributie binnen voornoemde betalingstermijn te voldoen danwel de contributie niet kan worden geïncasseerd, zal het lid ten hoogste twee maal een herinnering ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Blijft het lid in verzuim, dan zal hij/zij op non-actief gesteld worden en niet langer profiteren van de kortingen  en diensten die gelden voor leden. Indien van toepassing zal de toezending van het tijdschrift stopgezet worden.
 • Leden die gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden, zijn met terugwerkende kracht contributie verschuldigd, en krijgen indien van toepassing de reeds verschenen afleveringen van het tijdschrift nagestuurd.
 • Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de jaarlijkse bijdrage verlenen.
 • Ere-leden zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Artikel 9 Opzegging door een lid

 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. Opzeggingen voor verenigingsjaar 2024 dienen derhalve vóór 1 december 2023 aan het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap te zijn doorgegeven.
 • De machtiging voor de automatische incasso van de contributie dient u na opzegging van het lidmaatschap afzonderlijk in te trekken.
 • Reeds betaalde contributie wordt in beginsel niet gerestitueerd.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.
 • In geval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap automatisch. Eventueel te veel betaalde contributie zal worden gerestitueerd.

Artikel 10 Opzegging door Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is gerechtigd een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zijn/haar verplichtingen – zoals geformuleerd in onderhavige algemene voorwaarden – jegens Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap niet nakomt.
 • Opzegging door Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij er dringende omstandigheden en/of dwingende redenen zijn die onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap rechtvaardigen.
 • Of voornoemde dringende omstandigheden/dwingende redenen zich voordoen, wordt door Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap beoordeeld. Dringende omstandigheden doen zich in ieder geval voor in geval van diefstal, vernieling, belediging en/of bedreiging van bestuur of andere leden.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • Indien er een geschil ontstaat tussen een lid en Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten.
 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Op alle door Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap geleverde diensten alsmede onderhavige algemene voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.

Zie ook de Statuten van het KNHG.

Deze Algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 20 april 2023

Het KNHG is btw-plichtig

© KNHG 2024 Website: Code Clear