openjournals.nl

openjournals biedt een platform waarop redacties en uitgevende instanties op een laagdrempelige manier hun tijdschrift in volledig open access kunnen publiceren. Het platform is in eerste instantie bedoeld voor tijdschriften gericht op de sociale en geesteswetenschappen uit Nederland en Vlaanderen. KNHG is een van de partijen die nauw betrokken is bij de realisatie van openjournals.

© KNHG 2024 Website: Code Clear