Universiteit Leiden| Promovendus Geschiedenis (deadline 30 november 2018)

Functieomschrijving

Al vóór de komst van de Franken in de achtste eeuw bestond in Holland een machtsstructuur die was gebaseerd op grote agrarische bezitseenheden. Deze werd door de Frankische heersers van hun ‘Friese’ voorgangers overgenomen, tijdelijk aan Vikingen in leen gegeven, en vervolgens deels overgedragen aan de dynastie der latere graven van Holland. De bezittingen waren gelegen op of nabij de langgerekte reeks geestruggen, de duinenrij die gezien kan worden als de ruggengraat van het gewest. In deze periode nam grootgrondbezit de vorm aan van ‘hoven’, met een centrale vroonhoeve en een reeks van daarmee verbonden kleinere hoeven. In de literatuur is dit hofstelsel uitgebreid bestudeerd voor de Karolingische kernlanden. Tot dusver bestaat de indruk dat het boven de rivieren geen grote vlucht heeft genomen. Allerhande archeologische en lokaalhistorische studies wijzen echter uit dat er toch ook in het Hollandse kustgebied veel van zulke hoven voorkwamen, van Vlaardingen tot Texel. Sommige ervan vormden de kiemcellen van de latere steden. De meeste zijn echter na 1200 snel getransformeerd tot adellijke en kloosterlijke bezitscomplexen. De voorgestelde studie beoogt deze hoven scherper in beeld te krijgen om te bepalen welke bijdrage ze geleverd hebben aan de machtsopbouw van de graven van Holland en daarmee aan de coherentie van het gewest. Belangrijk daarbij is het reconstrueren van de eenheden op basis van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen, en het analyseren van hun hun landschappelijk en archeologisch verband op basis van een historisch GIS. Voor de volledige  projectbeschrijving, zie https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history/research . Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. Het project wordt begeleid door prof. dr. Hans Mol, dr. Robert Stein en prof. dr. Jan Kolen.

Uw werkzaamheden bestaan uit:

  • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar;
  • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
  • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
  • Het geven van onderwijs.

Functie-eisen

  • Doctoraal- of masterdiploma middeleeuwse geschiedenis en/of middeleeuwse archeologie;
  • Uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
  • Ervaring met archivalische bronnenstudie;
  • Kennis van het Latijn – of de bereidheid zich die eigen te maken;
  • Goede beheersing van GIS – of de bereidheid zich die eigen te maken;
  • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. De gewenste startdatum in 1 januari 2019. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar.  Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand oplopend naar € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Sollicitaties kunt u tot en met 30 november 2018 sturen naar vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl in de vorm van één pdf met als naam uw naam en het vacaturenummer en met daarin een brief, een cv met opgave van studieresultaten.

Klik hier voor verdere informatie over deze vacature.

© KNHG 2023 Website: Code Clear