Nationaal Monument Oranjehotel| Bestuursleden

De stichting Nationaal Monument Oranjehotel houdt de herinnering levend aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze Scheveningse gevangenis opgesloten hebben gezeten, vaak omdat ze in verzet kwamen tegen de Duitse bezetter. In het in september 2019 geopende Herinneringscentrum kan een breed publiek kennisnemen van wat er op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en inzicht krijgen in de betekenis van verzet, terreur en rechteloosheid. In een vaste en tijdelijke presentatie, educatieve programma’s en diverse andere activiteiten geven we de belangrijke verhalen en lessen verbonden aan de Tweede Wereldoorlog door. Belangrijk onderdeel is de jaarlijkse herdenking.

Na de opening van het Herinneringscentrum is een nieuwe fase aangebroken voor bestuur en organisatie. In het kader van vernieuwing in deze organisatiestructuur ontstaan in 2021 de volgende drie (onbezoldigde) vacatures:

Voorzitter, penningmeester, bestuurslid (profiel marketing/pr)

gemiddeld 6 vergaderingen per jaar

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van de directeur met ondersteuning van drie stafleden en 80 vrijwilligers. Het bestuur is belast met het algehele toezicht. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over de benodigde bestuurlijke kennis en ervaring in het bredere domein van vrede en recht, veiligheid en vrijheid, WOII historie, museale zaken en educatie, financieel beleid, politiek- bestuurlijke juridische en personele zaken, marketing en communicatie. Het bestuur en de directie verhouden zich tot elkaar conform de Governance Code Cultuur 2019.

Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen het bestuur is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Profiel en eisen:
Het bestuur van de stichting Nationaal Monument Oranjehotel verwelkomt graag een nieuwe voorzitter, penningmeester en lid (profiel marketing/PR) die actief, betrokken en samenwerkingsgericht zijn en goed zicht hebben op het maatschappelijke, bestuurlijke, financiële en ondernemende veld.

Daarnaast dienen zij te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden:

  • affiniteit met de missie, visie en ambitie van het Nationaal Monument Oranjehotel.
  • betrokkenheid bij WOII en gevoel voor erfgoed, cultuur en educatie.
  • in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang).
  • bewust van de rol van de stichting in de maatschappij.
  • beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan.

Het bestuur van Stichting Nationaal Monument hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het Herinneringscentrum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid met en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Het Bestuur nodigt nadrukkelijk kandidaten met jong elan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren.

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 31 januari 2021 via secretaris@oranjehotel.org. Via dit mailadres kunt u ook voorafgaand een informatiepakket opvragen met een aantal stukken. Eventuele telefonische informatie is ook te verkrijgen bij de huidige voorzitter, Dineke Mulock Houwer, tel. 06-513 63 115.

Solliciteer!

© KNHG 2024 Website: Code Clear