Lid Raad van Toezicht Amsterdam Museum (deadline 7 september 2018)

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen. Dit doen we met een gevarieerde publieksprogrammering (tentoonstellingen, evenementen, educatie) zowel op onze locaties als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en kennisdeling staan hoog in het vaandel.

Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor beheer en behoud van de historische collectie van de gemeente Amsterdam en onderzoek naar de collectie. Het Amsterdam Museum is als A-bis instelling opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam.

Jaarlijks ontvangen we op onze locaties aan de Kalverstraat, Herengracht (Museum Willet-Holthuysen) en aan de Amstel (Portrait Gallery of the Golden Age) circa 500.000 bezoekers. Het Amsterdam Museum is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van het Cromhouthuis, en werkt nauw samen met Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum. In de nabije toekomst zal het museum ook op andere plekken steeds zichtbaarder zijn.

Het Amsterdam Museum zoekt een nieuw

lid voor de raad van toezicht (onbezoldigd)

Het Amsterdam Museum is een stichting die wordt geleid door een directeur-bestuurder. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid van het museum. De raad van toezicht stelt de begroting, jaarrekening en het beleidsplan vast. Wegens het vertrek van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid. De raad van toezicht is breed samengesteld (8 leden) en streeft naar een divers samengestelde raad met een goede spreiding van deskundigheid en ervaring.

Alle leden van de raad van toezicht beschikken over de volgende competenties:

  • zij hebben affiniteit met de culturele sector en de missie en het werkterrein van het Amsterdam Museum in het bijzonder
  • zij zijn in staat, ook wat betreft beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan
  • zij zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren
  • zij zijn maatschappelijk betrokken en beschikken over relevante netwerken
  • zij hebben binding en affiniteit met Amsterdam

Specifiek voor het nieuwe lid: hij of zij….

  • is als publicist en/of senior onderzoeker aantoonbaar deskundig op het terrein van de geschiedenis van Amsterdam;
  • is verbonden aan één van de Nederlandse universiteiten
  • is in staat om actuele thema’s aan de geschiedenis te verbinden
  • waarborgt de verbinding van het museum met de wetenschappelijke wereld

Gezien de samenstelling van de raad hebben kandidaten met een bi-culturele achtergrond de voorkeur.

Benoeming
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd. Benoemingen behoeven voorafgaande goedkeuring van het College van B&W van de gemeente Amsterdam.

Vergaderingen
De raad van toezicht van het Amsterdam Museum vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk aan het eind van de middag/begin van de avond plaats.

Bezoldiging

Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van onkosten die zijn gemaakt.

Procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door uw motivatie en cv te sturen naar y.holdorp@amsterdammuseum.nl onder vermelding van ‘vacature rvt’. Reageren is mogelijk tot en met 7 september 2018.

Gesprekken met kandidaten worden door de selectiecommissie van de raad van toezicht gevoerd. De directeur-bestuurder is hierbij aanwezig.

Amsterdam Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

© KNHG 2024 Website: Code Clear