Geschiedkundige-archivaris Rijksarchief Brussel

HET RIJKSARCHIEF

werft aan

1 geschiedkundige-archivaris (m/v/x)

contract van bepaalde duur van 24 maanden (1 maal hernieuwbaar)

in het kader van het onderzoeksproject over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Project Resolutie “Metissen”)

CONTEXT

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen.

ONDERZOEKSPROJECT “RESOLUTIE METISSEN”

Het onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna: FOD Buitenlandse Zaken), stelt zich tot doel te beantwoorden aan de wensen van de Resolutie “Metissen” die op 29 maart 2018 unaniem werd aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en die gaat over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, evenals aan de voorstellen die vervolgens werden geformuleerd door de werkgroep die werd opgezet door het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vzw Metis van België, het Rijksarchief, het Afrikamuseum, de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en de kabinetten van de Eerste Minister, van Binnenlandse Zaken, van Gelijke Kansen en van Wetenschapsbeleid, en uit een universitair expert.

De Resolutie “Metissen” en het onderzoeksproject dat eruit voortvloeit zijn in de eerste plaats het resultaat van een lange strijd die werd gevoerd door de vzw Metis van België, metiskinderen en hun rechthebbenden, en waarop werd ingegaan door onderzoekers, parlementsleden en de media.

Artikels 6 en 7 van de Resolutie “Metissen” vragen concreet aan de regering:

 1. uitvoerig historisch onderzoek te laten uitvoeren naar de rol van de burgerlijke en kerkelijke overheden in de behandeling van de metissen in de koloniale tijd in Belgisch-Congo en in Rwanda-Urundi.
 2. dat alle persoonlijke dossiers van de metissen worden geïnventariseerd en dat er onderlinge verbanden worden gelegd, met name om de problemen te kunnen oplossen die te wijten zijn aan naamsveranderingen of de foutieve spelling van namen.

Sinds 2016 staat het Rijksarchief in voor de overbrenging van het “Afrika-archief”, zoals bepaald door een protocol met de FOD Buitenlandse zaken dat werd ondertekend in 2014 en gewijzigd in 2017. Het Rijksarchief zal ook instaan voor het onderzoeksproject dat onder meer moet zorgen voor de identificatie en analyse van meerdere duizenden dossiers, voornamelijk uit de 9,5 kilometer “Afrika-archief” dat wordt overgebracht maar ook uit andere overheids- en privéarchiefbestanden die werden geïdentificeerd en kunnen worden geraadpleegd in België en het buitenland (Heilige Stoel).

Het onderzoeksproject zal verlopen in twee fases:

1e fase (waarop deze aanwerving betrekking heeft):

 1. aanmaak van (een) zo volledig mogelijke databank(en) voor identificatie van:

– de namen van metiskinderen die onder dwang door het koloniaal bestuur werden weggenomen bij hun moeder (update en aanvulling van reeds bestaande lijsten en databanken) ;

– documenten over hun individuele of collectieve levensloop;

– niet-bestuurlijke actoren, waaronder religieuze congregaties, en hun archief ;

– idealiter: de biologische moeder;

– idealiter: de biologische vader;

– documenten met bewijskracht waardoor de Belgische nationaliteit (opnieuw) kan worden verworven.

 1. digitalisering van archiefdocumenten die moeten worden opgenomen in bovenvermelde databank(en).
 2. raadpleging van deze databank(en) in opbouw door de vzw Metis van België, de betrokken metiskinderen of hun rechthebbenden, met inachtneming van de wetgeving inzake privacybescherming en classificatie.
 3. raadpleging van de geïdentificeerde of gedigitaliseerde originele documenten door de vzw Metis van België, de betrokken metiskinderen of hun rechthebbenden, met inachtneming van de wetgeving inzake privacybescherming en classificatie.

Voor deze eerste fase moeten 1 wetenschappelijke VTE en 1 technische VTE (assistent archiefwetenschap) worden aangeworven gedurende 4 jaar. Voor de tweede fase wordt nog financiering gezocht.

Supervisie en omkadering van het project “metissen”

Het onderzoeksproject zal bij het Rijksarchief en de archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken worden begeleid door gekwalificeerd wetenschappelijk personeel. De geschiedkundige-archivaris die wordt aangeworven zal nauw samenwerken met een senior archivaris, een assistent-archivaris en een technisch team die worden ingezet door het Rijksarchief en de FOD Buitenlandse Zaken voor de ordening, inventarisering, herverpakking en overbrenging van het “Afrika-archief” naar het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier (hierna: ARA2).

Het goede verloop van de werkzaamheden zal worden gevolgd en geëvalueerd door een gemeenschappelijk begeleidingscomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Rijksarchief en de FOD Buitenlandse Zaken.

Er zal ook een wetenschappelijk begeleidingscomité worden gevormd met experten van het Rijksarchief, het Afrikamuseum, de academische wereld (universiteiten) en vertegenwoordigers van respectievelijk de vzw Metis van België en de FOD Buitenlandse Zaken.

Het onderzoeksproject zal worden gevoerd in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en het Afrikamuseum die, naast het Rijksarchief, eveneens heel wat archief bewaren dat kan worden

geëxploiteerd. Ook zal beroep worden gedaan op de expertise van Belgische en internationale specialisten.

FUNCTIEBESCHRIJVING

 • Identificatie en exploitatie van individueel en collectief/algemeen archief i.v.m. de metiskinderen.
 • Beschrijving en digitalisering van dit archief, in nauwe samenwerking met de Dienst DIGI P@T (Digitale Preservatie & Toegang) van het Rijksarchief.
 • Uitdenken, bouwen en implementeren van een beheersysteem voor de gedigitaliseerde documenten, in nauwe samenwerking met de Dienst DIGI P@T (Digitale Preservatie & Toegang) van het Rijksarchief.
 • Uitdenken, bouwen en implementeren van een databank met de beschrijving van bovenvermeld gedigitaliseerd archief, in nauwe samenwerking met de Dienst DIGI P@T (Digitale Preservatie & Toegang) van het Rijksarchief.
 • U krijgt assistentie van een administratief en technisch medewerker (assistent archiefwetenschap niveau C) van wie u de taken bepaalt in overleg met de coördinatoren die werden aangewezen door het Rijksarchief en de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Instaan voor nauw contact met de vzw Metis van België.
 • Faciliteren van raadpleging van de databank(en) door de vzw Metis van België, de betrokken metiskinderen of hun rechthebbenden, met inachtneming van de wetgeving inzake privacybescherming en classificatie.
 • Faciliteren van raadpleging van de originele of gedigitaliseerde documenten door de vzw Metis van België, de betrokken metiskinderen of hun rechthebbenden, met inachtneming van de wetgeving inzake privacybescherming en classificatie.
 • Antwoorden op andere vragen tot raadpleging of voor informatie, uitgaande van bovenvermelde vzw of van metiskinderen en hun rechthebbenden.
 • Instaan voor het secretariaat van het gemeenschappelijk begeleidingscomité en van het wetenschappelijk begeleidingscomité (agenda, uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen, enz.)
 • Halfjaarlijkse activiteitenverslagen opstellen voor het gemeenschappelijk begeleidingscomité en voor het wetenschappelijk begeleidingscomité.
 • Het eindverslag opstellen voor het gemeenschappelijk begeleidingscomité en voor het wetenschappelijk begeleidingscomité.

 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Het wetenschappelijk en technisch personeel dat wordt aangeworven zal worden ondergebracht in het ARA2, waar 9,5 strekkende kilometer “Afrika-archief” zal worden opgeslagen en waar ook een werkruimte wordt voorzien voor de FOD Buitenlandse Zaken zodat het Afrika-archief dat nog niet is overgebracht kan worden geraadpleegd.

Algemeen Rijksarchief 2, depot Joseph Cuvelier, Hopstraat 26-28, 1000 Brussel,

PROFIEL

Diploma en opleidingsniveau

 • U bent houder van een diploma van Licentiaat / Master in de Geschiedenis
 • Een diploma van master en/of relevante ervaring in de archiefwetenschappen strekt tot aanbeveling, met name betreffende archiefontsluiting
 • Ervaring gedurende 2 opeenvolgende jaren in een wetenschappelijk onderzoeksproject

 

Technische competenties

 • Gevorderde kennis over volgende onderwerpen is vereist :
 • Bronnen over de koloniale geschiedenis van België.
 • Aanmaak van databanken met persoonsgegevens
 • En goede kennis in volgende domeinen is vereist :
 • Koloniale geschiedenis van België.
 • Wetenschappelijke literatuur over de koloniale geschiedenis van België.
 • Acties van het koloniaal bestuur en van religieuze congregaties t.a.v. metiskinderen.
 • Organisatie en werking van het bestuur van Congo en Rwanda-Urundi in Afrika en in het Moederland.
 • Organisatie en werking van de religieuze missies en congregaties in Congo en Rwanda-Urundi.
 • Archiefwetgeving, onder meer inzake de bescherming van persoonsgegevens en classificatie.

 

 • Basiskennis in volgende domeinen:
 • Digitalisering van archiefdocumenten, en beheersystemen in het kader van een wetenschappelijk onderzoeksproject
 • Contextueel en institutioneel onderzoek.
 • Ontsluitingstechnieken.
 • Archiefvalorisatie.
 • Collectiebeheer : materieel beheer en preventieve bewaring.
 • Collectiebeheer : archief- en documentenbeheer.
 • ICT-vaardigheden : tekstverwerking.
 • ICT-vaardigheden : rekenbladen.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • U kan werken in stoffige, weinig geventileerde omgevingen.
 • Gezien de meertalige werkomgeving strekt een goede kennis van zowel het Frans als het Engels tot de aanbeveling

 

Generieke competenties

 • U kan autonoom werken onder supervisie van coördinatoren, van het gemeenschappelijk begeleidingscomité en van het wetenschappelijk comité.
 • U bent resultaatgericht en u haalt de doelstellingen en termijnen die werden bepaald door de projectleider.
 • Omgaan met taken:
 • Problemen oplossen.
 • Interpersoonlijke relaties:
 • In team werken (kerncompetentie).
 • Servicegericht handelen (kerncompetentie).
 • Omgaan met het eigen functioneren:
 • Flexibel.
 • Betrouwbaarheid tonen (kerncompetentie).
 • Inzet tonen.
 • Stress beheren.
 • Zichzelf ontwikkelen (kerncompetentie).

 

Werkvoorwaarden

WIJ BIEDEN

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging
 • Gewenste datum van indiensttreding: 1 juli 2019.
 • Glijdend uurrooster
 • Loonschaal:

o SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris van ca 1950 EUR, bij anciënniteit 0)

o of SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris van ca 2150 EUR, bij anciënniteit 0). Om toegelaten te worden tot de schaal SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

o Of SW21 (31.880,00 EUR – 48.350,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris van ca 2640 EUR, bij anciënniteit 0). Om toegelaten te worden tot de schaal SW21 moet u kunnen aantonen dat u een doctoraat heeft behaald dat relevant wordt geacht voor de functie.

 

VOORDELEN

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Minimaal 26 vakantiedagen per jaar
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo en FED+ kaarten
 • Bijkomende voordelen, zie fedweb.be

 

TAALREGIME

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse of Franse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (in PDF) uiterlijk op 17 mei 2019 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_METIS_SW). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands en bevat minstens een motivatiebrief en een curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een interview van ca. 20 minuten met de jury.

Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod, alsook de persoonlijke motivatie met betrekking tot de functie. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig

© KNHG 2024 Website: Code Clear