Tiende Jacob van Lenneplezing door Remieg Aerts

3 do
Datum
3 oktober 2019
Vanaf
20:00
Adres
Spui25

Politieke typen Over de omgang met politiek in de negentiende eeuw

De Amsterdamse notabel en schrijver Jacob van Lennep was van 1853 tot 1856 Kamerlid voor het district Steenwijk. Hij zat tegelijk in de Kamer met Johan Rudolf Thorbecke, die net door de Aprilbeweging van 1853 was afgetreden als minister. Achter de regeringstafel zat nu Floris Adriaan van Hall. Drie tijdgenoten, maar tegelijk drie persoonlijkheden die een heel verschillende opvatting van politiek representeerden.

Politiek is zelf een door en door historisch fenomeen – en dan niet alleen de gebeurtenissen, maar ook het fenomeen als zodanig. Hoe zag ‘politiek’ er eigenlijk uit in de negentiende eeuw, voordat er politieke partijen bestonden, en duidelijke ideologische programma’s? Het kiesrecht was beperkt tot een selecte groep en de overheid beschikte nog over weinig middelen om beleid te voeren. Wat betekende het dan om politicus te zijn? In deze lezing wordt nagegaan wat men zich toentertijd voorstelde bij politiek en welke plaats politiek had in het leven en de waardering van burgers. In de negentiende-eeuwse letterkunde waren ‘typen’ populair. De opvattingen over politiek zullen naar voren komen in figuren als Van Lennep, Thorbecke, Van Hall of Multatuli.

De spreker
Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Zijn onderzoek naar de culturele aspecten van politiek, en de politieke aspecten van cultuur van het moderne Nederland is al jaren richtinggevend. In De letterheren (1997) bracht hij de liberale intellectuele cultuur in kaart. Samen met anderen stelde hij het politiek-historische standaardwerk Land van kleine gebaren (8e dr., 2013) samen. Hij is geschiedschrijver van het negentiende-eeuwse Amsterdam (2006), de Tweede Kamer (2015) en Het (On)verenigd Koninkrijk der Nederlanden (2015). Vorig jaar verscheen van hem het alom geprezen en bekroonde Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.

De Jacob van Lenneplezing
De Jacob van Lenneplezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en wil de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht blijven brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden
De lezing is gratis toegankelijk, maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Dat kan via https://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/10/tiende-jacob-van-lenneplezing.html

© KNHG 2023 Website: Code Clear