Contentspecialist bij Dienst Informatie en Archief in de Tweede Kamer der Staten Generaal

De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken naast de 150 gekozen Kamerleden vele journalisten en fractiemedewerkers. Daarnaast krijgen de Kamerleden ondersteuning van een heel gevarieerd bedrijf, de Tweede Kamerorganisatie. In totaal werken er ruim 560 ambtenaren. Het gaat om heel verschillende functies, van griffiers tot beveiligers. Zij ondersteunen het politieke proces direct of indirect. En dragen zo bij aan het functioneren van onze democratie. Want de Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen.

De Dienst Informatie en Archief (DIA) is per 1 september 2017 opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (KVKO). De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Bedrijfsvoering en Informatisering (DBI). De DIA (33 fte) levert een essentiële bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het parlementaire proces door degenen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer tijdig en adequaat van informatie te voorzien en door de producten die uit het parlementaire proces voortkomen volledig, duurzaam en in samenhang – ook voor de buitenwereld – te ontsluiten en de wettelijke archieftaak te vervullen. De DIA beschikt over de kennis, de systemen en de technologie om producten en diensten te kunnen leveren en om zijn klanten te kunnen ondersteunen door zo goed mogelijk in hun specifieke behoeften te voorzien en duurzame toegankelijkheid van parlementaire informatie te kunnen garanderen.

Contentspecialist – Team Contentspecialisten

Binnen de DIA is het Team Contentspecialisten verantwoordelijk voor de verzorging en ontwikkeling van informatieproducten en –diensten, de verzorging, opbouw, beheer en duurzame toegankelijkheid van de parlementaire informatie en voor het onderhouden van contacten met klanten en klantgroepen.

Werkzaamheden van de Contentspecialist zijn:

 1. Verzorging en ontwikkeling van informatieproducten en -diensten
 • De Contentspecialist houdt zich op de hoogte van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied (informatiedienstverlening, metadatering en standaarden) selecteert hieruit toepassingsmogelijkheden om de eigen werkprocessen te optimaliseren en nieuwe informatieproducten en -diensten te ontwikkelen;
 • Inventariseert de informatiebehoefte van fracties, individuele Kamerleden en commissies en vertaalt deze naar verbeterde of nieuwe informatieproducten, -systemen en diensten;
 • Analyseert zelfstandig informatieprocessen binnen de Kamerorganisatie en definieert vervolgens proces- en applicatieverbeteringen, die in samenwerking met functioneel beheerders worden uitgewerkt in nieuwe systemen en werkprocessen;
 • Adviseert over de inrichting van informatiestromen en de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten en diensten aan het team informatiebeheer;
 • Levert diverse (digitale) informatieproducten en -diensten op maat en adviseert informatievragers hierover en onderhoudt nauwe relaties met de verschillende klantgroepen over de geboden diensten;
 • Brengt informatieproducten en -diensten van DIA actief onder de aandacht;
 • Evalueert regelmatig gebruik van en tevredenheid met (vernieuwde) informatieproducten en –diensten;
 • Geeft trainingen en instructies in het omgaan met informatiesystemen en in- en externe databanken;
 1. Verzorging opbouw, beheer en duurzame toegankelijkheid van de parlementaire informatie
 • Zorgt voor verrijking en metadatering van alle informatie met betrekking tot het parlementaire proces;
 • Zorgt voor de aansluiting van metadatering en ontsluitingssystemen;
 • Doet voorstellen voor datamodellen om de informatie voor de Kamer zodanig te modelleren, dat zij in informatiesystemen kan worden omgezet;
 • Zorgt voor toegankelijkheid van de ten behoeve van de politiek relevante contextuele informatie uit binnen- en buitenland;
 • Ordent, analyseert, vat samen en duidt de relevantie van literatuur en brondocumenten, zowel op verzoek als op eigen initiatief;
 • Verzorgt het inhoudelijk beheer van de informatiebestanden;
 • Weet informatie op betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid te beoordelen;
 • Beheert de fysieke (actuele en historische) collecties.
 1. Contacten met klanten en klantgroepen
 • Geeft mede vorm en invulling aan een Centraal Informatiepunt en aan de toegang tot de (digitale en fysieke) collectie van de Tweede Kamer;
 • Coördineert bij toerbeurt de dagelijkse vraagbeantwoording; routeert vragen, bewaakt de kwaliteit en de voortgang van de vraagbeantwoording, stemt hierover af en verzorgt mede het inhoudelijk beheer van de bijbehorende applicatie(s);
 • Staat andere, met name Europese, parlementen bij door het – in een vreemde taal – beantwoorden van informatieverzoeken op het gebied van parlement en politiek.

De omgeving van de Contentspecialist wordt gekenmerkt door specialistische informatiesystemen en slimme ontsluitingstechnieken, bijvoorbeeld met behulp van taaltechnologie. De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Bedrijfsvoering en Informatisering (DBI).

Het team zoekt iemand die met name kennis en ervaring heeft met betrekking tot innovatie in de ontwikkeling van informatieproducten en –diensten  heeft en daar – samen met collega’s – een voortrekkersrol kan spelen binnen de Kamerorganisatie.

Functie-eisen

 • praktische en theoretische kennis van informatievoorziening;
 • inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, vraagstukken en actualiteiten;
 • kennis van en inzicht in de technologische ontwikkelingen in het vakgebied (informatiedienstverlening);
 • inzicht in de organisatie, werkwijze en processen binnen de Kamer en van het parlementaire en politieke proces;
 • vaardigheid in het beoordelen van informatie en informatievragen en het selecteren van passende informatie in een complexe omgeving;
 • kennis van in- en externe informatiebronnen en van de toepassing daarvan;
 • kennis van de binnen de DIA gebruikte systemen, applicaties, methoden en technieken op gebruiksniveau;
 • kennis van metadatering en standaarden;
 • communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)

Competenties

 • innovatief vermogen;
 • inlevingsvermogen, omgevingssensitiviteit;
 • inspireren en samenwerken;
 • klantgericht handelen, zorgvuldig handelen.

Bijzonderheden

De functie is tijdelijk voor de duur van twee jaar. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Interesse? Je sollicitatie ontvangt de organisatie graag uiterlijk 3 maart 2019 via de knop solliciteer. Er wordt hierbij ook gevraagd om een motivatie, deze kun je richten aan mevrouw K. Zaal, hoofd Dienst Informatie en Archief.

De Tweede Kamer wil de positie van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten aan personen uit deze categorieën de voorkeur worden gegeven.

© KNHG 2024 Website: Code Clear