Bijzonder hoogleraar Wetenschap van het handschrift (Herman de la Fontaine Verwey leerstoel) (deadline 15 april 2018)

De Faculteit der Geesteswetenschappen herbergt een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines – zoals vreemde talen, Nederlands, Geschiedenis, de kunstwetenschappen, Archeologie, Religiestudies en Wijsbegeerte – en jonge, pionierende vakgebieden – zoals Nieuwe media, Digital Humanities, Conservering en Restauratie en nog veel meer. De faculteit is in 1997 voortgekomen uit een samengaan van de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie.

Aard en inhoud van de leerstoel
De bijzondere Herman de la Fontaine Verwey leerstoel Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500) is in de Faculteit der Geesteswetenschappen ingesteld in 1992 vanwege de Prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey Stichting, die inmiddels is opgeheven en vervangen door het Prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey Fonds, een fonds op naam van het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). De leerstoel is ingesteld teneinde recht te doen aan de wetenschap van het handschrift en druk in relatie tot de beschavingsgeschiedenis.

De bijzondere leerstoel Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500) maakt deel uit van de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen en is binnen de capaciteitsgroep Cultuurwetenschappen ondergebracht in de groep Boekwetenschap (voor nadere informatie zie Facebook Boekwetenschap en handschriften­kunde). In de afdeling zijn verder de volgende capaciteitsgroepen ondergebracht: Kunstgeschiedenis, Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, Muziekwetenschap en Theaterwetenschap.

Onderwijs en onderzoek
De bijzondere hoogleraar draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebied van de boekwetenschap in de vorm van BA- en/of MA-modules. Behalve keuzeopties in de bachelorfase en in de (onderzoeks)master maakt scriptiebegeleiding deel uit van het door de hoogleraar te verzorgen onderwijs (voor het complete onderwijsprogramma van de faculteit zie onze studiegids). Ook vervult zij/hij een stimulerende rol in het aantrekken en begeleiden van promovendi en participeert de hoogleraar in de wetenschappelijke netwerken voor relevant onderzoek.

De bijzondere hoogleraar verricht onderzoek op het gebied van de leeropdracht en publiceert de resultaten in vaktijdschriften en in media voor een breder publiek. Het onderzoek wordt ondergebracht in het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR), en daarbinnen in de research school Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM).

Taken
De taken van de bijzondere hoogleraar zijn globaal de volgende:

 • geven van onderwijs op het gebied van de handschriftenkunde en de boekwetenschap in ruimere zin;
 • begeleiden van scripties;
 • verrichten van onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek;
 • (mede) aanvragen van onderzoeksubsidies;
 • optreden als schakel tussen de Koninklijke Bibliotheek, het Fonds op naam en de UvA;
 • zorgen voor een zo groot mogelijke ‘uitstraling’ van de leerstoel door een actief optreden binnen en buiten de UvA.

Profiel
De bijzondere hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en hoogwaardige internationale wetenschappelijke publicaties en andere activiteiten;
 • brede en aantoonbare expertise op het gebied van de handschriftenkunde, kennis van en ervaring met digitale onderzoekstechnieken en valorisatie;
 • een zeer goede beheersing van het Nederlands en het Engels. Deficiënties in een of meer van deze talen moeten binnen twee jaar na de aanvang van het hoogleraarschap worden weggewerkt;
 • goede onderwijskwaliteiten (een enthousiast, inspirerend en wervend docent) in het Nederlands en het Engels, o.a. blijkend uit een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) behaald aan een Nederlandse universiteit (kandidaten die hierover nog niet beschikken dienen de kwalificatie na hun aantreden te behalen);
 • goede contactuele eigenschappen, organisatorische vaardigheden en leiderschapskwaliteiten;
 • in staat om te functioneren als schakel tussen de Koninklijke Bibliotheek, het Fonds op naam en de UvA.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunnen geïnteresseerden zich wenden tot:

Aanstelling
De bijzondere hoogleraar is gemiddeld twee dagen per week beschikbaar voor het uitoefenen van de aan het bijzondere hoogleraarschap verbonden taken. Kandidaten dienen een hoofdfunctie te hebben op het terrein van de boekwetenschap. Het bijzondere hoogleraarschap leidt niet tot een dienstverband bij de Koninklijke Bibliotheek of bij de UvA en kent geen formele bezoldiging. Wel is per jaar een bedrag van maximaal €40.000 beschikbaar ter dekking van de kosten die met de uitoefening van de taken gemoeid zijn, te besteden in overleg met het curatorium, en om de beschikbaarheid van de bijzondere hoogleraar te realiseren. Het bijzondere hoogleraarschap is niet verenigbaar met een dienstverband aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. De bijzondere hoogleraar wordt telkens benoemd voor een periode van vijf jaar.

Sollicitatie
De bijzondere hoogleraar wordt geselecteerd door het curatorium van de bijzondere leerstoel. Het curatorium, dat zich tijdens de selectie kan laten bijstaan door een of meer adviseurs, bestaat uit de volgende leden: mw. prof. dr. E.A. (Lisa) Kuitert, voorzitter (namens de decaan), mw. prof. dr. C.A. (Claudine) Chavannes-Mazel (namens het College van Bestuur) en dhr. J. (Jan) Bos (namens de Koninklijke Bibliotheek).

Het curatorium doet een voordracht aan het bestuur van de Koninklijke Bibliotheek; deze behoeft de uiteindelijke instemming van de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en het College van Bestuur. Het houden van een openbaar proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor nadere inlichtingen kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de secretaris van het curatorium, Hotze Mulder, 020-525 3066.Sollicitaties kunnen uiterlijk op 15 april 2018 worden gericht aan het curatorium van de bijzondere leerstoel Wetenschap van het handschrift. De sollicitatie dient te bestaan uit:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • publicatielijst;
 • drie sleutelpublicaties die naar het oordeel van de sollicitant haar of zijn kandidatuur bij uitstek ondersteunen (toe te zenden in pdf-formaat; in het geval van een boek graag een hoofdstuk aanmerken als representatief voor bestudering door het curatorium);
 • een beknopt voorstel voor een onderzoeksproject in het kader van de leerstoel;
 • een beknopt voorstel voor een collegereeks in het kader van de leerstoel.

Het sollicitatiedossier kan digitaal worden toegezonden, in pdf-formaat, aan Hotze Mulder, onder vermelding van vacaturenummer 18-127. #LI-DNP

Voor verdere informatie en mogelijkheden om online te solliciteren, zie de vacature op de website van Universiteit van Amsterdam.

© KNHG 2023 Website: Code Clear