Symposium Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie

16 vrij
Datum
16 november 2018
Adres

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Op vrijdag 16 november vindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag het symposium Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie plaats, georganiseerd door Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT), de KB en de MdNL.

Het is inmiddels al meer dan vijfentwintig jaar geleden dat door kritische geschiedkundigen de studiegroep Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd werd opgericht. De studiegroep groeide uit tot een stichting die jaar in jaar uit wetenschappers en studenten wist te bezielen om hun onderwijs en onderzoek vanuit kritisch-theoretisch perspectief te verdiepen. Ruim een kwarteeuw heeft de Stichting op deze manier wetenschappelijk onderzoek bevorderd naar vrouwen en genderaspecten in de vroegmoderne geschiedenis. Door de organisatie van studiedagen ontstond een breed netwerk. Wetenschappers uit allerlei deelgebieden van de geesteswetenschappen kwamen enkele keren per jaar bijeen om te overleggen op welke manier in hun vakgebied recht kon worden gedaan aan de geschiedenis van vrouwen, maar vooral ook om in genderperspectief de wijze waarop vrouwen en mannen, vrouwelijkheid en mannelijkheid als vanzelfsprekende constructen werden gehanteerd, kritisch te bezien. Talloze leden hebben hun weg in de wetenschap gevonden.

De wens tot grotere aandacht voor vrouwen in de geschiedenis van de Lage Landen  heeft ertoe geleid dat in het jaar 2018 verschillende initiatieven zijn genomen die alle specifiek aandacht willen besteden aan de historische rol van vrouwen in samenleving  en cultuur. Een daarvan is het organiseren van een studiedag  waarin wetenschappers gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd hun onderzoek in relatie tot de genderproblematiek zullen presenteren aan collega’s en belangstellenden.  Hierbij wordt de focus gericht op de presentatie van voor hen inspirerende gebeurtenissen of personen zoals de deelnemers die in hun werk en studie hebben ervaren.

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de SVVT in dit kader een studiedag waarop wetenschappers gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd hun onderzoek in relatie tot de genderproblematiek zullen presenteren. De presentaties van voortrekkers en nieuwkomers dienen aanzetten te geven tot discussies en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Er zullen presentaties zijn van:

-Ineke Huysman, “De stille kracht”. Vrouwelijke macht in de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden
-Marieke van Delft, Maria Sibylla Merian: een ondernemende kunstenares en natuuronderzoekster
-Lieke van Deinsen, “`k Zeg basta met dat portretteeren.” Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.
-Nina Geerdink, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de lange zeventiende eeuw
Ook Jeroen Vandommele, Sophie Reinders, Olga van Marion en Agnes Sneller hebben hun medewerking toegezegd.

Een ieder die geïnteresseerd is in deze bijeenkomst nodigen we graag uit zich op de geven bij de voorzitter van het bestuur van de SVVT, Netty van Megen (ajm.vanmegen@planet.nl). Het gehele programma zal dan over enige tijd worden toegestuurd evenals een inschrijfformulier.

© KNHG 2024 Website: Code Clear