Jubileumprijsvraag! De toekomst van geschiedenis

In het kader van het 175-jarig jubileum van het KNHG in 2020 schrijft het bestuur van de beroepsvereniging voor historici een prijsvraag uit over

de toekomst van geschiedenis

 

Toelichting

Historici zijn gewend terug te blikken. Zo zetten ze hun kennis en kunde in voor de hedendaagse samenleving. Historici kijken slechts zelden vooruit, naar de (verre) toekomst. Dat is van oudsher het domein van de natuurwetenschap, zoals in de klimaatdiscussies, en van de sociale wetenschappen. Historici staan huiverig tegenover wat zij vaak beschouwen als zelfbenoemde futurologen of ‘trendwatchers’ die veelal ten dienste staan van de overheid en het bedrijfsleven. Toch kunnen ook geschiedkundigen van betekenis zijn voor de beschrijving van de toekomst.

In 2007 verscheen van de hand van de Amerikaanse historicus David Staley een boek met de intrigerende titel History and Future. Using Historical Thinking to imagine the Future. In dit boek betoogt Staley dat de historische methoden bij uitstek geschikt zijn om na te denken over de toekomst. Niet door te zoeken naar patronen in het verleden en die te vertalen naar de toekomst, maar door de methode van historische verbeelding los te laten op de toekomst.

In deze prijsvraag wordt gevraagd te reflecteren op de toekomst van ‘geschiedenis in Nederland’ in al zijn facetten, van het erfgoed en musea tot (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek, en die reflectie op de toekomst te verbeelden.

Doel

Aan de hand van de uitkomst van deze prijsvraag wil het bestuur van het KNHG een sessie organiseren met de winnende inzender op de Historicidagen 2021 in Rotterdam over de toekomst van geschiedenis.

Vorm

Het antwoord mag iedere gewenste vorm kennen (podcast, kunstwerk, cartoon, essay etc.), mits de hierboven gestelde vraag beantwoord wordt. Daarnaast zijn de eisen aan de inzending:

  • speciaal voor de gelegenheid van deze prijsvraag gemaakt;
  • reproduceerbaar;
  • rechtenvrij te verspreiden (onder leden, via website) door het KNHG;
  • in het geval van een geschreven antwoord, maximaal 5000 woorden en niet eerder gepubliceerd.

Procedure

Om voor beoordeling in aanmerking te komen, moeten de antwoorden uiterlijk 31 maart 2020 ingezonden en binnen zijn bij het KNHG. Inzendingen die na 1 april binnen komen, zullen niet in behandeling worden genomen. Ingeleverde teksten zijn geschreven in het Nederlands of Engels. Inzending kan digitaal naar info@knhg.nl of per post naar postbus 10855, 1001 EW te Amsterdam. Eventuele andere vormen van inzending kunnen ten kantore van het KNHG worden afgeleverd, Oostindisch Huis, Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam o.v.v. prijsvraag jubileum. De prijsvraag is in pdf te downloaden (rechts in de kantlijn).

Beoordeling

Inzendingen zullen anoniem worden voorgelegd aan een deskundige jury bestaande uit em. Prof. Ed Jonker (Universiteit Utrecht), dr. Pieter Slaman (Universiteit Leiden) en drs Martine Gosselink (Rijksmuseum). Jurysecretaris, zonder stem, is directeur van het bureau KNHG Antia Wiersma.

De afzender van de inzending levert zijn of haar naam en contactgegevens in een aparte envelop aan. De envelop en inzending zijn beide voorzien van een ‘’stelling’’ teneinde naam van inzender aan de inzending te kunnen koppelen en de anonimiteit te waarborgen.

De beoordeling vindt plaats door de jury, tussen 1 april en 1 juli 2020. De beslissing van de jury is onherroepelijk. Alle deelnemers aan de prijsvraag zullen daarna, onder embargo tot de feestelijke bekendmaking, van de beslissing op de hoogte worden gebracht.

Prijs

De prijs bestaat uit publicatie van de winnende inzending, die aan alle leden én relaties van het KNHG zal worden verstrekt. De bekroonde inzending zal worden uitgereikt tijdens het jaarcongres van het KNHG in het najaar van 2020. Van deze gelegenheid zullen vakbladen en pers, eventueel ook andere belanghebbende personen en instanties, tijdig op de hoogte worden gesteld.

Inlichtingen

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij directeur van het bureau van het KNHG, Antia Wiersma (per telefoon 020 – 2264828 of per email antia.wiersma@huygens.knaw.nl).

Redacties van tijdschriften en andere instanties die de aandacht van hun lezers willen vestigen op deze prijsvraag (maar het bovenstaande niet integraal afdrukken), wordt dringend verzocht in hun berichtgeving met nadruk te wijzen op de wenselijkheid dat potentiële inzenders het prijsvraagprogramma consulteren, opdat zij kennis nemen van alle bovenvermelde bepalingen.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear