Voordracht kandidaten voor de 7e G.A. Lindeboomprijs geopend

Tijdens de najaarsvergadering van de interfacultaire werkgroep Onderwijs en Onderzoek van Medische Geschiedenis op 20 september 2019 zal door de Stichting Historia Medicinae de ‘Gerrit Arie Lindeboomprijs’ voor de zevende keer worden uitgereikt.

De Gerrit Arie Lindeboomprijs is bedoeld als erkenning van en waardering voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische geschiedschrijving. Deze verdiensten kunnen betrekking hebben op één medisch historische publicatie, op een verzameling van medisch historische publicaties, op de betekenis van de activiteiten van een persoon voor de beoefening van de medische geschiedschrijving in Nederland, of op een combinatie van één van de voorgaande drie. Voor de prijs die in september a.s. wordt uitgereikt, gaat het hierbij om de periode 2014-2018.

De prijs is ondeelbaar en kan dus slechts aan één persoon worden toegekend. Voor toekenning van de prijs komen in aanmerking personen met de Nederlandse nationaliteit en/of personen die onderzoek hebben gedaan naar de medische geschiedenis van Nederland, de voormalige Nederlandse koloniën of Nederlandstalig België.
De prijs omvat een bedrag van € 10.000,- dat beschikbaar wordt gesteld door de Stichting Pieter van Foreest. Voor toekenning van de prijs is een jury ingesteld bestaande uit Dr Nele Beyens, Prof Dr Gemma Blok en Dr Abel Thijs.

Een voordracht voor een kandidaat voor de prijs dient uiterlijk 1 juni 2019 per post en per e-mail gestuurd te worden naar de secretaris van de jury, Prof Dr Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman, van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest, acnkruseman@hotmail.com. Mogelijke kandidaten kunnen ook zich zelf voorstellen.

Een voordracht dient, naast een argumentatie waarom de betreffende kandidaat wordt voorgesteld, de personalia van de kandidaat te bevatten, een lijst van de in de periode 2014-2018 verschenen publicaties en van de publicaties zelf, bij voorkeur vergezeld van een aanbeveling van één of een aantal hoogleraren. Voor nadere informatie over de prijs wordt verwezen naar het reglement op de prijs op de website van de Stichting Historia Medicinae (www.historiamedicinae.nl).

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear