De balans opmaken

De balans opmaken

Ieder zichzelf respecterende organisatie maakt halverwege het jaar de balans op. Niet alleen financieel wordt er terug en vooruit gekeken, ook het activiteitenplan wordt onder de loep genomen. Zo ook binnen het bureau van het KNHG. Met de penningmeester bespreken wij de halfjaarcijfers én met het team is gekeken naar de jaarplanning. Dat bracht mij op de gedachte om dat ook voor u, de (potentiële) leden en andere geïnteresseerden te doen.

Strategie en doelen

Voor de periode 2018 tot en met 2020 hebben we een aantal doelen geformuleerd zoals onze positie als belangenbehartiger van het vak verstevigen,  van toegevoegde waarde zijn voor onze leden, een zelfbewuste en actieve vereniging te zijn waar jong en oud zich thuis voelt, internationaal gezien en erkend te worden als vertegenwoordiger van Nederlandse historici en zichtbaar te zijn op (sociale) media. Deze doelen willen we realiseren door het toevoegen van waarde voor jonge leden, het versterken van het KNHG als beroepsvereniging  én het vergroten van de zichtbaarheid van het KNHG.

Jonge historici

We zijn het jaar begonnen met een brainstorm waar het bestuur van Jong KNHG zijn ideeën heeft kunnen verwoorden. Vervolgens is het afgelopen halfjaar op verschillende manieren gewerkt aan deze strategie, natuurlijk in de eerste plaats door Jong KNHG zelf dat een aantal activiteiten heeft georganiseerd zoals een bijeenkomst over duaal promoveren en een workshop over zelfstandig ondernemerschap. Maar ook door, in nauwe samenwerking met Stichting Jonge Historici, Lise Koning als de Jonge Historicus van het Jaar te kiezen. In het leden- en lezersonderzoek dat is uitgevoerd  hebben we nadrukkelijk gevraagd naar de wensen en behoeften van jonge historici en de uitkomsten van dat onderzoek zullen we vertalen naar nieuwe activiteiten de komende periode. Daarnaast hebben de afgelopen maanden maar liefst zeven studenten of pas afgestudeerde historici werkervaring op gedaan bij het bureau en de redactie van de BMGN-LCHR. Dat deze ervaring van toegevoegde waarde voor hen was, blijkt uit het feit dat zij vervolgens zeer uiteenlopende beroepskeuzes hebben gemaakt, van zelfstandig horeca ondernemer tot conservator in een museum.

Het versterken van de beroepsvereniging

Belangrijke activiteit afgelopen maanden was het  hierboven al genoemde onderzoek onder de leden van het KNHG en de lezers van BMGN-LCHR dat is uitgevoerd door Lars Boxem. Hij heeft een enquête uitgezet waarop 253 reacties zijn gekomen. Daarna heeft hij negen diepte interviews met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen gevoerd. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn zeer waardevol voor de toekomst het KNHG en worden in de bestuursvergadering van september besproken. Het succesvolle voorjaarscongres ‘’Denkend aan  Nederland’’ in het Openluchtmuseum trok maar liefst honderd deelnemers waarvan vijftig niet-leden. Een deel daarvan is daarna ook lid geworden. In totaal zijn dit eerste halfjaar van 2018 vijftig nieuwe leden verwelkomd waarmee de trend van afkalvend lidmaatschap inderdaad lijkt te zijn doorbroken. We hebben in juni, samen met Jong KNHG, voor alle opleidingscoördinatoren een expertmeeting georganiseerd waar de vraag of en hoe studenten geschiedenis klaar gestoomd worden voor de arbeidsmarkt. En als laatste activiteit wil ik noemen de ondersteuning door het KNHG van het bedreigde televisieprogramma Andere Tijden. Het bestuur stuurde een steunverklaring aan de redactie, Jong KNHG heeft zijn zorgen geuit in een brief aan de netmanager van de NPO.

Vergroten zichtbaarheid

Door onze communicatie te intensiveren werken we hard aan het vergroten van de zichtbaarheid van het KNHG. Zo verschijnt er nu maandelijks een nieuwsbrief, die ook naar een groot aantal niet-leden gaat. Iedere maand weer hebben we veel nieuws te melden en moeten we keuzes maken omwille van de leesbaarheid. Er is gewerkt aan een nieuwe vormgeving, die na de zomer gelanceerd zal worden én we laten actief van ons horen op sociale media. Internationaal zijn de banden aangehaald met onze zusterverenigingen in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Duitsland. Hiertoe wordt op moment van schrijven hard gewerkt aan Engelstalige pagina’s op onze website zodat iedereen buiten Nederland kennis  kan maken  met onze activiteiten. En vanzelfsprekend doen we verslag van onze contacten in de vorm van blogs en verslagen zodat onze leden op de hoogte zijn van onze inspanningen.

De opgemaakte balans

Al met al kunnen we met tevredenheid terugblikken op dit halfjaar. Ook op financieel vlak gaat het goed ondanks het feit dat iets meer dan honderd leden hun contributie voor dit jaar nog niet voldaan heeft.  Ook al vertrouw ik er uiteraard op dat onze activiteiten en wellicht dit verslag ook, hen aanspoort om hun contributie als nog te voldoen.

Tevredenheid betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen want ook al hebben we veel gedaan en bereikt, we zijn er nog niet. Om een levensvatbare en vitale vereniging te zijn, is het van belang dat het ledenaantal tenminste op peil blijft. Dat lukt alleen wanneer voldoende (jonge) historici lid worden en blijven van hun beroepsvereniging. En om dat te bereiken is het belangrijk om in hen te investeren, ons profiel als beroepsvereniging te versterken en te blijven werken aan onze zichtbaarheid. Dat kunnen we overigens niet alleen, daarom eindig ik dit verslag met een oproep. Als u een goed idee heeft, voor een bijeenkomst, congres, werkgroep of anderszins, schroom dan niet om contact met ons te zoeken.  Onze ambitie luidt niet voor niets ‘’KNHG is een zelfbewuste vereniging 2.0 waarin leden samen met het bestuur en bureau actief zijn’’.

Antia Wiersma
directeur

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear