24 November 2017: Algemene Ledenvergadering KNHG

24 November 2017: Algemene Ledenvergadering KNHG

Het bestuur van het KNHG nodigt alle KNHG-leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden van 14.00-15.30 uur in de Vondelzaal van De Roos, P.C. Hooftstaat 183, 1071 BW Amsterdam. Laat u even weten of u komt? Graag uiterlijk 20 november via info@knhg.nl.

AGENDA

1. Opening en kennismaking met Antia Wiersma (nieuwe directeur KNHG)

2. Presentatie Jong KNHG

3. Notulen van de vorige Ledenvergadering, 4 november 2016

4. Financiën:

  • Verslag Kascommissie
  • Goedkeuring Jaarrekening 2016, Begroting 2018 en benoeming kascommissie
  • Leden en vaststelling contributie 2018

5. Bestuurssamenstelling: afscheid vertrekkende en benoeming nieuwe bestuursleden

6. Rondvraag

7. Sluiting


KNHG-leden worden uitgenodigd om aansluitend aan de ledenvergadering de
publiekslezing met Michèle Lamont en Michael Ignatieff van 16.00-17.15 uur in het Rijksmuseum bij te wonen. De toegang voor KNHG-leden is gratis! Wegens het beperkte aantal plaatsen is aanmelding verplicht via: info@knhg.nl.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear